013 - 530 03 03

Dienstenwijzer SOENTJENS & ROBBEN ADVIES

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

1. Inleiding en de Wet op het Financieel Toezicht
2. Ons kantoor
3. Onze werkwijze en dienstverlening
4. Voor welk advies kunt u bij ons terecht?
5. Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang
6. Hoe worden wij beloond?
7. Met welke financiële dienstverleners werken wij samen?
8. Wat verwachten wij van u?
9. Onze deskundigheids- en kwaliteitskenmerken
10. Beëindiging relatie met ons kantoor
11. Onze klachtenprocedure en aansluiting bij Klachtinstituut(KiFiD)
12. Tot slot

1. Inleiding

Wij vinden het belangrijk u te informeren over wie wij zijn, hoe wij werken, met wie wij samenwerken, hoe wij worden beloond en bij welke instanties wij – verplicht of vrijwillig - zijn aangesloten. Daarom informeren wij u graag via deze brochure welke wij tevens als onze Wft dienstenwijzer gebruiken.

Wat is de WFT Dienstenwijzer:
Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) voert toezicht uit op grond van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere de Wft van toepassing. Deze wet is overigens vanaf 1 januari 2007 de opvolger van een andere wet, namelijk de Wet Financiële Dienstverlening (WFD). De Wft – en dus het toezicht - is ook van toepassing op alle aanbieders van financiële producten zoals banken, verzekeraars en vermogensbeheerders/ beleggingsinstellingen (hierna te noemen: financiële dienstverleners) en geldt dus zeker voor de aanbieders waar wij mee samenwerken. De Wft eist dat wij u tijdig informeren over de aard van onze dienstverlening die wij u kunnen bieden. En dat sluit perfect aan bij onze wens om u - voorafgaand aan onze kennismaking en het tot stand komen van een of meerdere hypotheek- en/ of verzekerings- en/of beleggingsovereenkomsten – nader kennis met ons te laten maken.

Over een aantal andere eisen uit deze wet - zoals het opstellen van een klantprofiel, het beschikbaar stellen en wijzen op financiële bijsluiters en het eventueel opstellen van een risicoprofiel bij beleggingsgebonden producten - komen wij verderop in deze dienstenwijzer nog terug.

2. Ons kantoor

Ons kantoor is opgericht 11 maart 2004, telt op dit moment twee medewerkers en is sinds 01 mei 2007 gevestigd op onderstaand adres. Onze dienstverlening bestaat uit het informeren en adviseren over en bemiddelen in financiële producten aan zowel particulieren als ondernemers op vele vakgebieden zoals schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken en aanverwante producten. Wij komen hier later in onze dienstenwijzer nog op terug in de rubrieken “Onze werkwijze en dienstverlening”, “Voor welk advies kunt u bij ons terecht” en “Met welke financiële dienstverleners werken wij samen”.

Onderstaand treft u de belangrijkste gegevens en bereikbaarheid van ons kantoor aan:

Naam kantoor : Soentjens & Robben Advies
Kantooradres : Bronstijd 5
Postcode en Vestigingsplaats : 5053 EW Goirle
Postadres : als boven
Telefoon : 013 – 530 03 03 of 013 – 534 47 47
Fax : 013 – 530 03 04
E-mail : info@soentjens-robben.nl
Website : www.soentjens-robben.nl

Inschrijving WFT register : nummer 12003926
Inschrijving Handelsregister : KvK nummer 18073532

Openingstijden : Maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 17.00u.
Ook kunt u met ons een afspraak maken buiten kantoortijden.


3. Onze werkwijze en dienstverlening

 1. Samen met u inventariseren wij al uw relevante (financiële) gegevens. Uw inkomensgegevens, pensioengegevens en fiscale gegevens (eigenwoning forfait, autobijtelling, spaarloon- of levensloop deelname) zijn van belang evenals inzicht in uw bestaande schade- en levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsdekkingen, hypotheeklening(en) en eventuele overige financieringen. Samen met uw wensen en doelstellingen hebben wij dan een goed inzicht in uw situatie en kunnen wij u vervolgens van goede informatie en een goed advies voorzien.
 2. Wij stellen een klantprofiel op waarin wij uw financiële positie, kennis en ervaring, risicobereidheid en uw wensen en uw doelstellingen over financiële zaken vastleggen. Overigens, als er sprake is van een impactvol of complex product in het kader van de Wft (hier vallen vrijwel alle – combinaties van - financiële producten onder) zijn wij verplicht een dergelijk klantprofiel op te stellen en samen met u vast te leggen.
 3. Het inventarisatieformulier en/ of klantprofiel zullen wij vervolgens samen met u doornemen en ondertekenen zodat er geen misverstanden bestaan over de uitgangspunten voor het advies.
 4. In de financiële branche zijn vele financiële dienstverleners werkzaam. Wij werken met een representatief aantal samen en kunnen u daarom ruim informeren over financiële producten, fiscale en sociale wetgeving en de eventuele (on-)mogelijkheden van de haalbaarheid van uw wensen en doelstellingen;
 5. Wij informeren over en adviseren in financiële producten en sociale en fiscale wetgeving. Ook kunnen wij bemiddelen bij het vinden en afsluiten van de door u gewenste financiële producten;
 6. In het proces van het sluiten of afnemen van een financieel product of dienst controleren wij de juistheid van de bescheiden behorend bij de financiële producten. Deze werkzaamheden kunnen – mede in overleg met u - bestaan uit:
  • Bij verzekeringen en beleggingen: het maken van vergelijkingen, verzorgen van offertes, aanvragen en mutaties. Het controleren van polissen, premies en het begeleiden bij eventuele schades of uitkeringen;
  • Bij hypotheken en financieringen: het maken van vergelijkingen, verzorgen van offertes, aanvragen en mutaties. Het verzenden van alle relevante gegevens naar de geldverstrekker en het controleren van het proces;
  • Het onderhouden van contact met de notaris en informeren over voortgang (bankgarantie, passeerdatum etc.), het controleren van de notarisafrekening;
  • Het onderhouden van contact met makelaars (verkopend of aankopend ) en begeleiden in de opdracht aan de taxerende makelaar
 7. Tijdens de looptijd van de financiële producten of uw financieel/ hypotheek plan informeren wij u over – relevante - wijzigingen in wetgeving, producten of onze diensten. Op de - via onze bemiddeling afgesloten financiële producten - kunt u wijzigingen aan ons doorgeven. Tevens nodigen wij u graag uit voor het voldoende regelmatig in beeld brengen en eventueel aanpassen van uw financieel plan aan gewijzigde omstandigheden (inkomen, wensen, waarden van producten, wetgeving etc.).
 8.  Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over onze dienstverlening of meent dat u schade heeft ondervonden of zou kunnen gaan ondervinden dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Mochten wij er gezamenlijk niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiele Dienstverlening alwaar wij zijn aangesloten en bekend onder registratienummer 300.001493.
 9.  Nederland telt meer dan 400 financiële instellingen en aanbieders van financiële producten. Omdat het onmogelijk is van al deze aanbieders alle producten, voorwaarden en mogelijkheden goed genoeg te kennen hebben wij op basis van onze vakkennis en vergelijkingsmogelijkheden hieruit een selectie moeten maken. Wij blijven continu de “markt” in de gaten houden om nieuwe mogelijkheden te benutten.


4. Voor welk advies kunt u bij ons terecht?

 1. Hypotheken;
  Bij een huis kopen, in bezit hebben of verbouwen hoort een goed hypotheekadvies. De verschillen tussen een lineair-, annuitaire-aflossingsvrije-, spaar-, beleggings-, hybride- en levenhypotheek (met beleggingsgebonden verzekeringen) lichten wij graag toe. Vooral uw fiscale historie rondom de hypotheekrente aftrek en eigenwoning reserve zijn van groot belang voor de juiste adviezen en voorbeeldberekeningen.
 2. Levensverzekeringen;
  Via levensverzekeringen kunt u sparen en/ of beleggen voor later. Uiteraard kunt u een levensverzekering sluiten ter (gedeeltelijke) aflossing van uw hypotheek (bijv. een kapitaalverzekering eigen woning(KEW)) of voor bijvoorbeeld een aanvulling op uw inkomen vanaf pensioendatum (lijfrenteverzekering). Ook kunt u een overlijdensrisicoverzekering (ORV) sluiten als zekerheid (en vaak als eis van de geldverstrekker) naast de hypotheek en om uw nabestaanden financieel goed verzorgd achter te laten. Dit kan door middel van een uitkering ineens of periodiek. Omdat de premies, kosten en dekkingen voor iedere situatie anders kunnen liggen staan wij u graag bij in uw keuze voor dergelijke producten.
 3. Schadeverzekeringen;
  Hieronder vallen met name de auto-, inboedel-, kostbaarheden-, opstal- en AVP verzekeringen. Maar ook (gezins-) rechtsbijstand- en reisverzekeringen. Of bedrijfsmatige verzekeringen voor uw panden, vrachtauto’s, inventaris en aansprakelijkheid.
 4. Sparen en Beleggen;
  Op het gebied van sparen en beleggen zijn er vele mogelijkheden. Denk aan sparen bij uw eigen bank of via een internet spaarrekening welke vaak een hogere rentevergoeding kent. Uw liquide vermogen kunt u ook beleggen in het kader van het behalen van uw financiële doelstellingen. Met de kans op toename van rendement neemt ook de kans op risico toe, dus uw beleggingen dienen goed aan te sluiten bij uw risicoprofiel en uw wensen en doelstellingen. Bijvoorbeeld het aflossen van (een deel van ) uw hypotheek, vermogensvorming voor een aanvullend inkomen later of het in stand houden van uw vermogen voor inflatie. Via een vragenlijst van 1 of meerdere aanbieders van een beleggingsproduct wordt uw risicoprofiel bepaald en sluit de uitkomst perfect aan bij de producten en/of de portefeuilles van de aanbieder.
 5. Zorg en inkomen;
  Door de continu veranderende sociale wetgeving wordt verondersteld dat u steeds meer zelf regelt. Indien u kosten maakt in verband met ziekte (zorg- of ziektekostenverzekeringen) of verzekerd wilt of moet zijn tegen verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, dan zijn daar vele oplossingsmogelijkheden voor. Denk aan de WGA- hiaat-, WIA-excedent- of woonlastbeschermings –verzekeringen en ongevallendekkingen. Ook voor zelfstandig ondernemers kunnen wij de juiste producten bij de wensen en mogelijkheden vinden.
 6. Consumptief krediet;
  Soms komt u onverwacht voor een grote uitgave te staan. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan krijgt en daarvoor een auto moet aanschaffen. de financiering van een dergelike onverwachte uitgave kan worden geregeld door het afsluiten van een consumptief krediet

5. Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang

Wij vinden het belangrijk u te informeren over het feit dat wij met geen enkele financiële instelling (bank, verzekeraar of vermogensbeheerder) contractuele verplichtingen hebben om specifiek, uitsluitend of procentueel de producten van die instelling in ons advies te betrekken. Tevens is er geen enkele financiële instelling welke in het bezit is van de aandelen van ons kantoor of beschikt over een andersoortig belang. Hierdoor kunnen wij u onafhankelijk adviseren en worden wij slechts beperkt door het aantal aanstellingen welke wij hebben bij de verschillende banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

6. Hoe worden wij beloond?

De beloning voor onze dienstverlening aan u spreken we graag van te voren met u af. Dit ter voorkoming van onduidelijkheden over de wijze waarop wij worden beloond danwel de hoogte van onze verdiensten. De beloningsvorm waar u voor kiest heeft geen gevolgen voor de hoogte van de beloning.
Onze beloning kan bestaan uit:

 • provisie,die door de verzekeraar rechtstreeks aan ons wordt betaald. U wordt hierbij door ons niets in rekening gebracht. Deze provisie is afhankelijk van de betaalde verzekeringspremies. Wij ontvangen in de meeste gevallen een deel van de beloning direct na afsluiten en een deel doorlopend over de looptijd van het product.
 • een uurtarief, waarbij de hoogte van onze verdiensten afhankelijk zal zijn van het daadwerkelijk aantal uren die wij aan u hebben besteed. U ontvangt hierbij van ons een factuur. Het uurtarief voor is vastgesteld op € 125,- (excl. btw).
 • een vooraf afgesproken (vaste) prijs. Deze prijs zal veelal afgestemd zijn op het (gemiddeld) aantal uren die we nodig hebben voor het totale advies- en bemiddelingsproces.
 • een combinatie van deze beloningsvormen behoort ook tot de mogelijkheden.

7. Met welke financiële dienstverleners werken wij samen?

Wij doen zaken met nagenoeg alle gerenormeerde financiele instellingen in Nederland.

8. Wat verwachten wij van u?

 1. In ieder geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Bij onjuiste of onvolledige informatie kan de financiële dienstverlener op basis van hun voorwaarden eventueel uitkeringen weigeren, contracten verbreken of overeenkomsten niet erkennen.
 2. Dat u wijzigingen van verzekerde zaken of bestemmingen van onroerend goed aan ons en/ of de verzekeraar en geldverstrekker doorgeeft.
 3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen.
 4. Ook als er in uw persoonlijke omstandigheden veranderingen zijn (bijv. werkgever, inkomen, pensioen, gezinssamenstelling, verhuis- of verbouwingsplannen, starten eigen onderneming, trouwen of echtscheiding, ontvangen schenking of erfenis) of in uw wensen of doelstellingen kunt u dit aan ons doorgeven zodat wij u hierin opnieuw van dienst kunnen zijn.
 5. Bij afgegeven automatische incasso’s aan ons of de financieel dienstverlener dient de rekening altijd over voldoende saldo te beschikken, dit voorkomt achterstanden. Ontstaat er door welke oorzaak dan ook een betalingsachterstand dan bent u daar te allen tijden zelf verantwoordelijk voor.

9. Onze deskundigheids en kwaliteitskenmerken

Wij zijn als kantoor bij de volgende instellingen verplicht of vrijwillig aangemeld:

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM) www.afm.nl;
 • Stichting Financiële Dienstverlening (St. FD) www.stfd.nl;
 • Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) www.kifid.nl;
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij BAVAM
 • College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) www.cbpweb.nl;

Ook zijn een of meerdere van onze adviseurs ingeschreven in de volgende registers:

 • Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) www.seh.nl;

10. Beëindiging relatie met ons kantoor

Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de diensten van ons kantoor gebruik kan of wilt maken dan heeft u het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende financiële dienstverleners verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken of beleggingsrekeningen over te dragen naar een ander financieel advieskantoor van uw keuze. De genoemde producten blijven dan gewoon doorlopen en afkopen, premievrij maken of oversluiten is dan niet nodig. Mochten wij onverhoopt aanleiding hebben om de relatie met u te beëindigen dan zullen wij u dit tijdig en schriftelijk melden.

11. Klachtenprocedure / aansluiting bij Klachtinstituut Financiële Dienstverlening

Als u een klacht heeft over een afhandeling van uw dossier, over onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachtinstituut Financiële Dienstverlening

(KiFiD). De KiFiD is een door het ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. Wij zijn wettelijk verplicht ons bij deze instantie aan te melden en conformeren ons aan dewerkwijze en het bindende advies. Deze KiFiD procedure voorziet in bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hij gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor bemiddeling. Vooralsnog zal voor de fase Ombudsman geen klachtengeld

worden geheven. Mocht de Ombudsman niet slagen in zijn bemiddeling, dan kan de klacht als geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Deze commissie werkt met Geschillenkamers met specialismen voor verzekeringen, bank- en hypotheekzaken, beleggingen en consumptief krediet. Indien u meer informatie wilt hebben over de KiFiD, dan kunt u terecht op de website: www.kifid.nl.


12. Tot slot

Wij hopen u op deze wijze duidelijk en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd en zien u graag voor lange tijd als relatie aan ons kantoor verbonden.